Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hoàn hảo, hoàn Mỹ