Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faultlessly /'fɔ:ltlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có thiếu sót