Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematically /,sistə'mætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] có hệ thống;[một cách] có phương pháp
    [một cách] triệt để