Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equivalent /i'kwivələnt/  

 • Tính từ
  tương đương
  he changed his pounds for the equivalent amount in dollars
  ông ta đổi tiền bảng Anh sang một số tiền bằng đôla tương đương
  Danh từ
  vật tương đương; từ tương đương
  the metric equivalent of two miles
  số mét tương đương với hai dặm
  is there a French word that is the exact equivalent of the English word "home"?
  có từ tiếng Pháp nào tương đương với từ "home" của tiếng Anh không?

  * Các từ tương tự:
  equivalent circuit, Equivalent commodity scale, equivalent diode, Equivalent income scale, equivalent inductance, equivalent load, equivalent network, equivalent noise level, equivalent parallel resistance