Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corresponding /,kɒri'spɒndiŋ/  /kɔ:ri'spɒndiŋ/

  • Tính từ
    tương ứng
    nhập khẩu trong ba tháng đầu đã tăng 10 phần trăm so với thời kỳ tương ứng năm ngoái (so với cùng kỳ năm ngoái)

    * Các từ tương tự:
    correspondingly