Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correspondingly /,kɒri'spɒndiŋli/  /kɔ:ri'spɒndiŋli/

  • Phó từ
    [một cách] tương ứng