Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ngang địa vị; người ngang hàng
  it will not be easy to find his peer
  không dễ mà tìm được một người ngang hàng với ông ta
  (thường số nhiều) người cùng tuổi, người đồng niên
  công khanh (Anh)
  Động từ
  nhìn kỹ
  peer through a gap
  nhìn qua kẽ hở

  * Các từ tương tự:
  peer group, peer of the realm, peerage, peeress, peerless, peerlessly, peerlessness