Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều noblewomen)
    bà quý tộc; quý phái