Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compeer /'kɒmpiə[r]/  

  • Danh từ
    người ngang hàng, người bằng vai
    được những người bằng vai rất kính trọng