Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commensurate /kə'men∫ərət/  

 • Động từ
  (+ to, with)
  tương xứng với, xứng với
  her low salary is not commensurate with her abilities
  đồng lương thấp của cô ta không tương xứng với khả năng của cô

  * Các từ tương tự:
  commensurately, commensurateness