Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commensurateness /kə'menʃəritnis/  

  • Danh từ
    sự cùng diện tích, sự đo bằng nhau
    tính xứng