Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở dạng bị động)
  resemble somebody, something; resemble in something
  giống [với], trông giống [như]
  một vật nhỏ trông giống cái đinh ghim
  nó giống anh nó về diện mạo nhưng không giống về tính tình