Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approximate /ə'prɒksimət/  

 • Tính từ
  xấp xỉ, gần đúng
  approximate calculation
  sự tính gần đúng
  approximate value
  giá trị xấp xỉ
  Động từ
  gần giống
  câu chuyện của anh gần giống những sự việc chúng tôi đã biết

  * Các từ tương tự:
  approximate reasoning, approximate value, approximately