Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twin-engined /,twin'endʒind/  

  • Tính từ
    có hai động cơ (máy bay)