Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twin-crew /'twin'sku:/  

  • Tính từ
    (hàng hải) có hai chân vịt