Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Gemini /'dʒeminai/  

  • Danh từ
    (tử vi) cung song sinh
    người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song sinh

    * Các từ tương tự:
    geminiflorous