Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sơn
    hội họa
    bức họa, bức tranh
    những bức tranh nổi tiếng