Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vẽ chân dung (của ai)
  mô tả bằng lời; diễn tả bằng điệu bộ
  trong sổ nhật ký gia đình nó được mô tả như là hay cãi nhau
  she frowned and stamped her feet to portray anger
  chị ta cau mày và giậm chân để diễn tả sự giận dữ (trong kịch câm)
  đóng vai (ai trong một vở kịch)

  * Các từ tương tự:
  portrayable, portrayal, portrayer