Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  thời gian nhậu nhẹt thả cửa
  he went on (hada three day binge
  nhậu nhẹt thả cửa
  sự lu bù
  a shopping binge
  sự đi mua sắm lu bù