Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    cuộc vui chơi lu bù
    a spending spree
    cuộc vui chơi tiêu tiền lu bù