Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cũ) chè chén vui chơi

    * Các từ tương tự:
    carousel, carouser