Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) vẽ

    * Các từ tương tự:
    limner, limnetic, limnimeter, limnologic, limnological, limnologist, limnology, limnophilous