Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng lóng)
    kỳ nhậu nhẹt say sưa
    go on a drunken bender for three days
    đi nhậu nhẹt say sưa ba ngày liền