Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simulacrum /,simjʊ'leikrəm/  

  • Danh từ
    (số nhiều simulacra /simjʊ'leikrə/)
    hình tượng sao phỏng