Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

characterization /kæriktərai'zeiʃn/  

 • Danh từ
  sự biểu thị đặc điểm, sự mô tả đặc điểm
  sự truyền đặc tính cho (ai)
  sự xây dựng thành công nhân vật (trong một tiểu thuyết...)

  * Các từ tương tự:
  characterization, characterisation