Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exposition /,ekspə'zi∫n/  

  • Danh từ
    sự trình bày, sự giải thích
    cuộc triển lãm
    an industrial exposition
    cuộc triển lãm hàng công nghiệp