Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonstration /,deməns'trei∫n/  

 • Danh từ
  sự chứng minh
  a demonstration of a law of physics
  sự chứng minh một định luật vật lý
  sự thao diễn; cuộc thao diễn
  cuộc biểu tình
  biểu hiện, dấu hiệu
  a demonstration of affection
  một biểu hiện của tình thương