Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treatise /'tri:tiz/  /'tri:tis/

  • Danh từ
    treatise on something
    [sách] chuyên luận
    treatise on mathematics
    chuyên luận về toán