Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mẫu
  những mẫu quặng và đá
  cung cấp các mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm
  (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu) hạng người, thứ người
  what a specimen!
  thật là một hạng người kỳ quái!
  that new librarian is an odd specimen, isn't he?
  viên thủ thư mới là một thứ người kỳ cục, có phải không?