Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sampler /'sɑ:mplə[r]/  /'sæmplər/

  • tấm vải thêu (thường treo tường)