Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-section /,krɒs'sek∫n/  /,krɔ:s'sek∫n/

 • Danh từ
  mặt cắt ngang, tiết diện
  mẫu tiêu biểu
  a cross-section of the electors
  mẫu tiêu biểu cho các cử tri

  * Các từ tương tự:
  Cross-section consumption function, Cross-section data, Cross-sectional analysis