Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cross-section consumption function   

  • (Kinh tế) Hàm số tiêu dùng chéo
    Là mối quan hệ hàm số giữa tiêu thụ và thu nhập được tính chéo ở các nhóm có thu nhập khác nhau tại một thời điểm (Xem CONSUMPTION FUNCTION, LONG-RUN CONSUMPTION FUNCTION, SHORT-RUN CONSUMPTION FUNCTION)