Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số liệu chéo/ mẫu/ đặc trưng