Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cross-sectional analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích chéo
    Là việc phân tích một loạt các số liệu của những quan sát có liên quan xảy ra tại một thời điểm (Xem TIME SERIES)