Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illustrative /'iləstreitiv/  /i'lʌstrətiv/

 • Tính từ
  [để] minh họa
  [để] minh chứng
  that outburst was illustrative of her bad temper
  cơn giận ấy minh chứng cho tính cáu gắt của bà ta

  * Các từ tương tự:
  illustratively