Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lập danh sách, sự ghi vào danh sách
    danh sách