Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ roster)
    bản phân công

    * Các từ tương tự:
    rotameter, rotary, rotate, rotation, rotational, rotative, rotator, rotatoria, rotatorium