Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rotate /rəʊ'teit/  /'rəʊteit/

 • Động từ
  [làm cho] quay (quanh một trục)
  the Earth rotate once every 24 hours
  quả đất quay một vòng mất 24 giờ
  [làm cho] quay vòng, [làm cho] luân phiên nhau
  kỹ thuật trồng luân phiên, kỹ thuật luân canh