Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rotation /rəʊ'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự quay
  the rotation of the Earth
  sự quay của quả đất
  vòng quay
  năm vòng quay mỗi giờ
  sự luân phiên
  rotation of crops
  sự trồng luân phiên, sự luân canh
  in rotation
  luân phiên nhau, lần lượt

  * Các từ tương tự:
  rotational