Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) Libe

    * Các từ tương tự:
    liberal, liberal arts, Liberal Party, liberalisation, liberalise, liberalism, liberalist, liberalistic, liberality