Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberalism /'libərəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa tự do