Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberalist /'libərəlist/  

  • Danh từ
    người tự do chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    liberalistic