Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberalistic /libərə'listik/  

  • Tính từ
    tự do chủ nghĩa