Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Liberal Party /'libərəl 'pɑ:ti/  

  • Đảng Tự Do (Anh)