Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberalise /'libərəlaiz/  

  • Động từ
    như liberalize