Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberal arts /'libərəl'ɑ:st/  

  • Danh từ
    khoa học xã hội; khoa học nhân văn