Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberalisation /libərlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    như liberalization
    sự mở rộng tự do, sự giải phóng