Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'invəntri/
  /'invəntɔ:ri/
  bảng kiểm kê
  Động từ
  /'inventri/
  /'inventɔ:ri/
  (-ried)
  lập bảng kiểm kê, kiểm kê

  * Các từ tương tự:
  Inventory cycle, Inventory investment