Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chu kỳ hàng tồn kho
    Những dao động của mức sản lượng do những thay đổi của LƯỢNG TỒN KHO