Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Inventory investment   

  • (Kinh tế) Đầu tư tồn kho+ Sự tích luỹ hàng tồn kho khi sản xuất vượt quá sản lượng bán thực tế